You are here

Privatumo politika

Mes, AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – „Lietuvos draudimas“ arba Mes), patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigojame gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ar kita). Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip mūsų klientui, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys. „Lietuvos draudimas“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Klientų asmens duomenys renkami siekiant suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su tuo susijusius veiksmus: įvertinti riziką, gauti informaciją apie draudžiamą turtą, apskaičiuoti žalos dydį ir panašiai, tai yra draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu. Taip pat, mums gali reikėti asmens duomenų šiais tikslais:

 • kitoms civilinėms sutartims, išskyrus draudimo, sudaryti ir vykdyti;
 • priklausomų draudimo tarpininkų sąrašo tvarkymui;
 • tiesioginei rinkodarai;
 • personalo, klientų, taip pat turto saugumo užtikrinimui (vaizdo stebėjimas);
 • telefoninio pokalbio įrašymui, siekiant gauti draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus bei atlikti paslaugų kokybės įvertinimą;
 • pranešimų ir skundų, susijusių su įstatymų, vidaus apskaitos kontrolės, audito, kovos su kyšininkavimu, draudimo ir finansinių nusikaltimų srityse bei AB „Lietuvos draudimas“ bei PZU grupės elgesio taisyklių pažeidimais, registracijai ir tyrimams;
 • įvažiavimo į „Lietuvos draudimo“ automobilių stovėjimo aikšteles ir išvažiavimo iš jų kontrolei.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

„Lietuvos draudimas“, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 dienos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

„Lietuvos draudimas“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis „Lietuvos draudimą“ įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „Lietuvos draudimo“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su Mumis (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas.

Asmens duomenų rinkimas

„Lietuvos draudimas“ asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais duomenys gaunami iš valstybės registrų: VĮ Registrų centras, VĮ Regitra, LR transporto priemonių draudikų biuro, Gyventojų registro tarnybos, Valstybinės ligonių kasos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Policijos įstaigų, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei kitų institucijų, turinčių informacijos, reikalingos sudaryti ir vykdyti draudimo sutartį. Sudarant draudimo sutartį ar kreipiantis dėl draudimo sutarties sudarymo Klientas apie tai visada informuojamas.
Patvirtiname, kad duomenys apie Jūsų sveikatą bus tvarkomi tik turint Jūsų sutikimą.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

A.    Prašydami Jūsų sutikimo tiesioginei rinkodarai, Mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

B.    Bendraudami su Jumis telefonu, Mes naudojame Jūsų telefono numerį bei saugome telefoninio pokalbio įrašą.

C.    Sudarydami ir vykdydami draudimo sutartis Mes naudojame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, draudimo liudijimo seriją ir numerį, galiojimo laikotarpį, sutarties sudarymo datą, draudimo įmoką ir jos mokėjimo terminus, draudėjo kodą.
 Atsitikus draudžiamajam įvykiui Mums reikalinga žinoti kredito įstaigoje esančios Jūsų sąskaitos numerį.

D.    Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių draudimo (Kasko) sutartį Mes, papildomai prie C punkte išvardintų duomenų, naudojame šiuos duomenis: apdraudžiamos transporto priemonės vertė ir būklė; apsaugos priemonės; teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo data; vairuotojo pažymėjimo kategorijos; draudėjo drausmingumo duomenys; valdytojų grupei, kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžius ir vairavimo stažas; transporto priemonės identifikaciniai duomenys: valstybinis numeris, identifikavimo numeris; transporto priemonės techniniai duomenys: tipas, markė, modelis, modifikacija, variklio tūris, galia, durų skaičius, kėbulo tipas ir kt.; transporto priemonės; transporto priemonės pagaminimo/pirmosios registracijos data; ankstesnis transporto priemonės valstybinis numeris; transporto priemonės savininko grynosios vidutinės mėnesio pajamos už paskutinius 6 mėn. (iki 300 EUR ar daugiau 300 EUR); techninės apžiūros galiojimo terminas; ar yra išduoti galiojimai naudotis automobiliu; ar automobiliui yra nustatyti valstybinių institucijų naudojimo apribojimai; transporto priemonės savininko duomenys (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas ar nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

E.    Sudarydami ir vykdydami būsto draudimo sutartį Mes, papildomai prie C punkte išvardintų duomenų, naudojame šiuos duomenis: apie draudžiamą objektą: adresas, objekto unikalus numeris, indeksas, objekto paskirtis (butas, namas ir pan.), statybos metai, baigtumas, rekonstrukcijos metai, konstrukcija, plotas, aukštų skaičius, kelintame aukšte butas, stogo danga, ar nuomojami ir kt., ar yra dalinė nuosavybė; draudimo apsaugos galiojimo teritorija; draudėjo drausmingumo duomenys; ar pastatai nuolat, ne nuolat gyvenami.

F.    Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (TPVCAPD) sutartį Mes, papildomai prie C punkte išvardintų duomenų, naudojame šiuos duomenis: teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo data, vairuotojo pažymėjimo kategorijos; draudėjo drausmingumo duomenys; draudimo apsaugos galiojimas: teritorijoje, valdytojų grupei; kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžius ir vairavimo stažas; transporto priemonės identifikaciniai duomenys: valstybinis numeris, identifikavimo numeris; transporto priemonės techniniai duomenys: tipas, markė, modelis, modifikacija, variklio tūris, galia, durų skaičius, kėbulo tipas ir kt.; transporto priemonės įsigijimo data; transporto priemonės pagaminimo/pirmosios registracijos data; techninės apžiūros galiojimo terminas, transporto priemonės paskirtis; transporto priemonės savininko duomenys (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas ar nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

G.    Sudarydami ir vykdydami Asmens draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardintų duomenų, galime prašyti Jūsų pateikti duomenis: apie Jūsų darbo pobūdį, gaunamą darbo užmokestį, užsiėmimą profesionaliu sportu ar ekstremaliais pomėgiais, taip pat, galime prašyti užpildyti anketą su Jūsų sveikatos duomenimis.

H.    Sudarydami ir vykdydami Kelionių draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardintų duomenų, rinksime duomenis apie Jūsų kelionės kryptį bei kelionės tipą: studijos, verslas, turizmas, fizinis darbas, žiemos sportas. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, norėdami kompensuoti už neįvykusią kelionę, galime Jūsų paprašyti nurodyti Jūsų įsigytų bilietų kainą ir/arba kelionės užsakymo dokumentus.

I.    Sudarydami ir vykdydami civilinę, ne draudimo sutartį, Mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimą datą ir numerį bei kitus duomenis būtinus sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

J.    Pasirašydami tarpininkavimo sutartį ir tvarkydami priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą Mes naudojame šiuos tarpininko (fizinio asmens) ir tarpininko (juridinio asmens) darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pareigos, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, įrašymo į priklausomų tarpininkų sąrašą data ir tai patvirtinančios pažymos numeris, pažymos išdavimo data, išbraukimo iš sąrašo data, duomenys apie teistumą, duomenys apie asmens kvalifikaciją.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą?

Draudimo rizikos vertinimas pagal Jūsų pateiktą informaciją gali būti atliktas automatiniu būdu. Atlikus draudimo rizikos vertinimą automatiniu būdu, šio vertinimo pagrindu sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme arba gali būti atsisakyta sudaryti sutartį su Jumis. Jūs turite teisę nesutikti, kad draudimo rizikos vertinimas būtų atliktas automatiniu būdu ir apie tokią teisę būsite informuojamas pildant prašymą sudaryti draudimo sutartį.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius  „įsilaužimo“ į  vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

„Lietuvos draudimas“ yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo pareigos klientų duomenų atžvilgiu. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams, ar kitoms finansinėms institucijoms.

Tuo atveju, jeigu Jums buvo išmokėta draudimo išmoka, o „Lietuvos draudimas“ įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti šiam asmeniui (pavyzdžiui kaltininko draudimo bendrovei, kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuriam kyla prievolė atlyginti padarytą žalą).

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • draudimo tarpininkai (brokeriai ir draudimo agentai) – kurie duomenis tvarko, kad galėtų sudaryti ir administruoti sutartis su klientais;
 • draudimo žalų administravimo partneriai – kurie duomenis tvarko, kad galėtų registruoti žalas, įvertinti jas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą;
 • informacinių technologijų kompanijos – kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • perdraudimo kompanijos – kurios duomenis tvarko, kad perdraustų Bendrovės apdraustas draudimo rizikas;
 • skolų išieškojimo bendrovės – Mes turime teisę teikti įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą;
 • advokatai ir advokatų kontoros, ekspertai ir pan. – tais atvejais, kai mes siekiame pareikšti teisinį reikalavimą arba nuo tokio reikalavimo apsiginti;
 • valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Tam tikrais atvejais, vykdydami su Jumis sudarytos draudimo sutarties sąlygas, turime Jūsų asmens duomenis perduoti į trečiąsias valstybes, pvz., jei draudžiamasis įvykis įvyko ne Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybėje. Nors už EEE ribų esančios šalys ne visada turi stiprius duomenų apsaugos įstatymus, mes reikalaujame, kad visi paslaugų teikėjai Jūsų informaciją apdorotų saugiai ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES įstatymais dėl duomenų apsaugos.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mūsų praktikoje asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Asmens duomenys, kurie daugiau nėra reikalingi, sunaikinami arba nuasmeninami tokiu būdu, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.
Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, tačiau mes ir toliau turėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Informacija taip pat yra saugoma tam, kad prireikus mes galėtume jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų Asmens duomenų saugojimo terminai

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazes testavimą, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Saugodami Jūsų duomenis mes taip pat:

 • užtikriname, kad prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems mūsų darbuotojams kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir atsakomybe;
 • savo veikloje taikome daugiau kaip šimtą skirtingų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, vadovaudamiesi pripažintų tarptautinių saugumo standartų reikalavimais;
 • elektroninių duomenų apsaugai taikome technologines priemones - įsiskverbimo detekcijos ir prevencijos sistemas, apsaugos nuo DOS atakų sistemas, ugniasienes, duomenų šifravimo, realaus laiko saugumo įvykių analitikos ir kitas pažangias saugumo technologijas;
 • elektroninės informacijos apsaugos situaciją stebi ir, esant poreikiui, yra pasirengę reaguoti 24 valandas per parą budintys kibernetinio saugumo specialistai;
 • informacinių sistemų saugumas periodiškai testuojamas nepriklausomų kibernetinio saugumo audito ekspertų atliekant praktinius išorinio įsilaužimo testus (angl. penetration testing);
 • siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo (pvz., sutrikus elektros tiekimui ar kompiuterinių sistemų veiklai) nuolat darome atsargines kopijas kurios laikomos saugiu atstumu nuo pagrindinės informacijos ir kurioms užtikriname ne žemesnį saugumo lygį, kaip ir pagrindinių duomenų apsaugai. Atkūrimą iš atsarginių kopijų nuolat testuojame siekdami įsitikinti, kad esame pasiruošę nenumatytoms situacijoms;
 • siekdami operatyviai bet kuriuo paros metu suteikti Jums paslaugas naudojame dubliuotas informacines, kompiuterines ir telefonines sistemas;
 • dokumentai, kurie būtini teikiant paslaugas Jums, saugomi specialiai tam skirtose vietose, prieigą ribojant tik autorizuotam personalui. Patalpas apsaugome naudodami technines, elektronines ir fizines saugumo priemones, patekimą ribodami ir registruodami. Ilgalaikiam dokumentų saugojimui informacija perkeliame į archyvą, atitinkantį aukštus dokumentų archyvams keliamus saugumo reikalavimus. Pristatant dokumentus naudojamės tik patikimų vežėjų paslaugomis;
 • nuolat mokome ir šviečiame savo darbuotojus informacinio saugumo tema, kad galėtume laiku atpažinti duomenims kylančias grėsmes ir apsisaugoti nuo jų.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
 • susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs;
 • reikalauti ištrinti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

Kaip Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis?

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis Jūs galite:

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

Slapukus naudoja daugelis pažangių internetinių svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti patalpinti tik, jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Slapukų naudojimas svetainėse www.ld.lt, draudimas.ld.lt ir www.savasld.lt

„Lietuvos draudimo“ svetainėse slapukai naudojami tam, kad nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėse, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. svetainės kalbos pasirinkimas), pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką.

Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti / įjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas/norimas slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose

Mūsų svetainėse naudojami slapukai:

Slapukas Aprašas Galioja
session cookie Sesijos metu suteikia galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje 1 mėnuo po naršyklės uždarymo
has_js Nustato, ar vartotojo naršyklė palaiko „JavaScript“ programavimo kalbą Iškart po naršyklės uždarymo
s_cc Fiksuoja lankomumo statistiką Iškart po naršyklės uždarymo
s_ev21 Fiksuoja lankomumo statistiką 5 metai po naršyklės uždarymo
s_sq Fiksuoja lankomumo statistiką Iškart po naršyklės uždarymo

Kur turėtumėte kreiptis, jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į AB „Lietuvos draudimas“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu – el. paštu: info@ld.lt; telefonu 1828 paštu J. Basanavičiaus g.12, Vilnius, arba tiesiogiai į AB „Lietuvos draudimas“ Asmens duomenų pareigūną el. pašto adresu duomenuapsauga@ld.lt.

Nepavykus išspręsti Jums rūpimo klausimo su Mumis turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (kontaktinė informacija A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el.paštas ada@ada.lt, tel. 8-5 271 20804, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis.