You are here

Kita

AB „Lietuvos draudimas“ neturi ir nevaldo dukterinių ar asocijuotų įmonių. Visą informaciją apie Bendrovės akcininkus ir jų valdomas įmones galite rasti čia.

PZU S. A. valdomų įmonių išsidėstymas:

AB „Lietuvos draudimas“ galioja ir visiems darbuotojams yra taikomas Darbuotojų elgesio kodeksas, jis taip pat taikomas ir draudimo atstovams bei priklausomiems tarpininkams. Kodekso tikslas - per elgsenas stiprinti prekės ženklą ir tokiu būdu gerinti klientų aptarnavimo ir tarpusavio bendravimo kokybę, stiprinti reputaciją ir skatinti darbuotojų atsakomybę už savo veiksmus. Šis Kodeksas nustato vertybėmis paremtus standartizuotus reikalavimus darbuotojų elgesiui ir darbo drausmei. Kodekse be kita ko įtvirtintos nuostatos, apimančios skaidrumo ir antikorupcijos kriterijus, tokios kaip “būti nepaperkamu ir nepapirkinėti kitų asmenų; nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neduoti pačiam ir nepriimti dovanų/ paslaugų iš asmenų, kurie gali būti suinteresuoti paveikti darbuotojo veiksmus ir/ar sprendimus; gaunant ar teikiant dovanas vadovautis dovanų, vaišingumo ir kitų naudų taisyklėmis; atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą, sprendimą, įsakymą ar potvarkį, informuojant apie tai aukštesnįjį vadovą,  nesinaudoti savo pareigomis, nei tiesiogiai, nei per kitus asmenis, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims, taip pat iš kitų asmeninių paskatų; atliekant savo pareigas būti objektyviais; susidūrus su skirtingais atskirų interesų grupių, kolegų ir kitų asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių; netoleruoti kolegų neetiško elgesio ar neteisėtų veiksmų; susidūrus su kitų vykdomais pažeidimais, taip pat visais atvejais, kurie gali būti susiję su interesų konfliktu, sukčiavimu, turto pasisavinimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį darbuotojui, informuoti savo padalinio vadovą ir/ar kitą atsakingą asmenį pagal Pranešimų apie pažeidimus tvarką.

Pranešimų apie pažeidimus tvarka siekiama palengvinti informacijos apie esamus ir galimus pažeidimus (angl. Whistleblowing) rinkimą, perdavimą ir tvarkymą  bei suteikti pagalbą juos neutralizuojant ir šalinant, taip pat kelti darbuotojų pasitikėjimą, siūlant palaikymą ir konfidencialumo užtikrinimą, paskatinti darbuotojų sąmoningumą ir sudaryti jiems sąlygas išreikšti savo susirūpinimą dėl pastebėtų aplaidumo atvejų ir/ar galimų pažeidimų Bendrovės atstovams. Pranešimą gali pateikti Bendrovės darbuotojai ir su Bendrove susiję asmenys (įskaitant jų darbuotojus). Darbuotojui, kuris savanoriškai pateikia Pranešimą, negresia jokios sankcijos ar pasekmės dėl darbo santykių. Pranešimą galima pateikti anonimiškai. Pranešėjui ir asmeniui, dėl kurio rašomas Pranešimas, garantuojama veiksmų laisvė (angl. discretion), jų asmens duomenų apsauga ir visiškas pateiktos informacijos konfidencialumas. Pranešimus galima pateikti tiesioginiam vadovui arba vienam iš šių Bendrovės atstovų:
1)    Teisės, atitikties ir rizikų valdymo departamento direktoriui;
2)    Personalo departamento direktoriui.

Apie pažeidimus „Lietuvos draudimo“ Estijos filialo darbuotojai gali pranešti vienam iš šių Bendrovės atstovų:
1)    „Lietuvos draudimo“ Estijos filialo Teisės departamento vadovui;
2)    „Lietuvos draudimo“ Estijos filialo darbuotojui, atsakingam už rizikų valdymą.
3)    „Lietuvos draudimo“ Teisės, atitikties ir rizikų valdymo departamento direktoriui arba Personalo departamento direktoriui.

„Lietuvos draudimo“  darbuotojai nuolat dalyvauja mokymuose bei privalomuose žinių patikrinimuose, kurie rengiami naudojant elektroninę „Lietuvos draudimo“ mokymų platformą.  Į mokymų programą įtraukti ir klausimai susiję su konfidencialios informacijos saugojimu, klientų asmens duomenų teisine apsauga, informacijos sauga, sąžiningu ir skaidriu elgesiu su klientais ir partneriais.

Bendrovės rangovams, subrangovams ir kitiems tiekėjams taikomi antikorupcijos ir skaidrumo reikalavimai įtvirtinami sutartyse. Jie apima :

  • Sąžiningą ir skaidrų bendradarbiavimą,
  • asmens duomenų saugą
  • informacijos saugą,
  • konfidencialios informacijos saugą,
  • aplinkos apsaugos saugą ir kt.