Pereiti į pagrindinį turinį

Draudimo išmokos mokėjimas

Draudimo išmoka mokama, kai gauti visi reikalingi dokumentai:

 • Prašymas išmokėti draudimo išmoką su draudėjo turimais žalos faktą bei dydį patvirtinančiais dokumentais.
 • Asmens žalos atveju – sutikimas dėl ypatingų asmens duomenų tvarkymo.
 • Kompetentingų valstybės institucijų ir/ar viešųjų paslaugų teikimo įmonių (avarinių tarnybų, policijos, sveikatos priežiūros įstaigų) išduoti įvykį bei jo aplinkybes patvirtinantys dokumentai (įskaitant ir policijos pažymą vagystės ar plėšimo atveju; užpildytą eismo įvykio deklaraciją eismo įvykio atveju).
 • Remonto faktą bei apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, jeigu transporto priemonė ar kitas turtas po draudžiamojo įvykio buvo remontuotas.
 • Įsigijimo dokumentai, jeigu turtas po draudžiamojo įvykio buvo naujai įsigytas.
 • Vaistų pirkimą, gydymo ir panašių paslaugų apmokėjimą patvirtinančios sąskaitos.
 • Kiti žalos dydį patvirtinantys dokumentai (nepriklausomų turto vertintojų, medicinos ekspertų išvados, negautų pajamų dydį pagrindžiantys dokumentai ir kt.).

Draudimo išmoka mokama:

 • Į draudėjo, nukentėjusiojo (naudos gavėjo) nurodytą, jam priklausančią, atsiskaitomąją banko sąskaitą.
 • Draudimo išmoka išmokama per 15 darbo dienų, gavus visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį.
 • Draudimo išmoka už eismo įvykio metu padarytą žalą išmokama Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme numatytais terminais.
 • Tiesiogiai pervedama į remonto darbus atlikusio autoserviso, statybos ar kitas paslaugas suteikusios įmonės sąskaitą.

Jeigu žala yra administruojama telefonu ir draudėjas (nukentėjusysis) sutinka su nuostolio suma, draudimo išmoka į sąskaitą pervedama per kelias dienas.

Jei įvykis yra draudžiamasis, o Draudėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo pageidavimu išmokama suma, lygi šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.

Mirus draudėjui, draudimo išmoka mokama:

 • Teisėtam turto paveldėtojui, pateikus paveldėjimo teisę patvirtinančius dokumentus, arba
 • vienam iš draudėjo šeimos narių, kuris pateikia kitų šeimos narių raštišką sutikimą ir raštu įsipareigoja bet kokius ginčus dėl gautos draudimo išmokos (jei turto paveldėtoju būtų paskelbtas bet kuris kitas ar kiti šeimos nariai bei tretieji asmenys) spręsti savarankiškai bei pats apmokėti tokių ginčų nagrinėjimo išlaidas.