You are here

Privatumo politika

Mes, AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – „Lietuvos draudimas“ arba Mes), patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – Mūsų klientams – bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip Mūsų klientui, Mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. „Lietuvos draudimas“ įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Klientų asmens duomenys renkami, kad būtų tinkamai suteiktos draudimo paslaugos ir atlikti su tuo susiję veiksmai: rizikai įvertinti, informacijai apie draudžiamą turtą gauti, žalos dydžiui apskaičiuoti ir panašiai, tai yra draudimo sutartims sudaryti ir vykdyti. Be to, gali reikėti asmens duomenų šiais tikslais:

kitoms civilinėms sutartims, išskyrus draudimo, sudaryti ir vykdyti;

 • priklausomų draudimo tarpininkų sąrašui tvarkyti;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • personalo, klientų ir turto saugumui užtikrinti (vaizdui stebėti);
 • telefoniniam pokalbiui įrašyti, kad būtų galima gauti draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymus bei įvertinti paslaugų kokybę;
 • pranešimams ir skundams, susijusiems su įstatymų, vidaus apskaitos kontrolės, audito, kovos su kyšininkavimu, draudimo ir finansiniais nusikaltimais bei AB „Lietuvos draudimas“ bei PZU grupės elgesio taisyklių pažeidimais, registruoti ir tirti;
 • įvažiavimui į „Lietuvos draudimo“ automobilių stovėjimo aikšteles ir išvažiavimui iš  jų kontroliuoti.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

„Lietuvos draudimas“, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, o nuo 2018 m. gegužės 25 d. – ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

„Lietuvos draudimas“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdamas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jums sutikus, kai tvarkyti asmens duomenis „Lietuvos draudimą“ įpareigoja tam tikri teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti radusis „Lietuvos draudimo“ teisėtam interesui (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su Mumis (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi gavus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas.

Asmens duomenų rinkimas

„Lietuvos draudimas“ asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais – iš valstybės registrų: VĮ Registrų centras, VĮ „Regitra“, LR transporto priemonių draudikų biuro, Gyventojų registro tarnybos, Valstybinės ligonių kasos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos įstaigų bei kitų institucijų, turinčių informacijos, būtinos draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Sudarant draudimo sutartį arba kreipiantis dėl draudimo sutarties sudarymo Klientas apie tai visada informuojamas.

Patvirtiname, kad duomenys apie Jūsų sveikatą bus tvarkomi tik Jums sutikus.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

A.    Prašydami Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Mes renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

B.    Bendraudami su Jumis telefonu, Mes naudojame Jūsų telefono numerį ir saugome telefoninio pokalbio įrašą.

C.    Sudarydami ir vykdydami draudimo sutartis, Mes naudojame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, draudimo liudijimo seriją ir numerį, galiojimo laikotarpį, sutarties sudarymo datą, informaciją apie draudimo įmoką ir jos mokėjimo terminus, draudėjo kodą.
 Atsitikus draudžiamajam įvykiui Mums reikia žinoti kredito įstaigoje esančios Jūsų sąskaitos numerį.

D.    Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių draudimo (kasko) sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos Jūsų duomenis: informaciją apie apdraustos transporto priemonės vertę ir būklę, apsaugos priemones, teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą, vairuotojo pažymėjimo kategorijas, draudėjo drausmingumo duomenis, valdytojų grupės, kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą, transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą ir kt.; transporto priemonę; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) datą; ankstesnį transporto priemonės valstybinį numerį; transporto priemonės savininko  paskutiniųjų 6 mėn. (iki 300 Eur arba daugiau kaip 300 Eur) grynąsias vidutines mėnesio pajamas; techninės apžiūros galiojimo terminą; ar yra išduoti galiojimai naudotis automobiliu; ar valstybės institucijos nustačiusios automobilio naudojimo apribojimus; transporto priemonės savininko duomenis (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

E.    Sudarydami ir vykdydami būsto draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos apdrausto objekto duomenis: adresą, objekto unikalųjį numerį, indeksą, informaciją apie objekto paskirtį (butas, namas ir pan.), statybos metus, baigtumą, rekonstrukcijos metus, konstrukciją, plotą, aukštų skaičių, buto aukštą, stogo dangą, nuomos duomenis ir kt., dalinės nuosavybės duomenis; draudimo apsaugos galiojimo teritoriją; draudėjo drausmingumo duomenis; ar pastatai gyvenami nuolat, ar – ne.

F.    Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (TPVCAPD) sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos duomenis: teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą, vairuotojo pažymėjimo kategoriją; draudėjo drausmingumo duomenis; draudimo apsaugos galiojimą: teritorijoje, valdytojų grupei; kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą; transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą ir kt.; transporto priemonės įsigijimo datą; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) datą; techninės apžiūros galiojimo terminą, transporto priemonės paskirtį; transporto priemonės savininko duomenis (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

G.    Sudarydami ir vykdydami asmens draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, galime prašyti Jūsų pateikti duomenis apie Jūsų darbo pobūdį, gaunamą darbo užmokestį, užsiėmimą profesionaliuoju sportu arba ekstremaliaisiais pomėgiais, be to, galime prašyti užpildyti anketą apie Jūsų sveikatos duomenis.

H.    Sudarydami ir vykdydami kelionių draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, rinksime duomenis apie Jūsų kelionės kryptį ir kelionės tipą (studijos, verslas, turizmas, fizinis darbas, žiemos sportas). Kai kuriais atvejais, pvz., norėdami kompensuoti už neįvykusią kelionę, galime Jūsų paprašyti nurodyti įsigytų bilietų kainą ir (arba) pateikti kelionės užsakymo dokumentus.

I.    Sudarydami ir vykdydami civilinę, ne draudimo sutartį, Mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo datą ir numerį bei kitus duomenis būtinus sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

J.    Pasirašydami tarpininkavimo     sutartį ir tvarkydami priklausomų draudimo tarpininkų sąrašą, Mes naudojame šiuos tarpininko (fizinio asmens) ir tarpininko (juridinio asmens) darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), pareigas, telefono numerį, atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus, įrašymo į priklausomų tarpininkų sąrašą datą ir tai patvirtinančios pažymos numerį, pažymos išdavimo datą, išbraukimo iš sąrašo datą, teistumo, asmens kvalifikacijos duomenis.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą?

Draudimo rizikos vertinimas pagal Jūsų pateiktą informaciją gali būti atliktas automatiniu būdu. Atlikus draudimo rizikos vertinimą automatiniu būdu, pagal šį vertinimą sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme, arba gali būti atsisakyta sudaryti sutartį su Jumis. Jūs turite teisę nesutikti, kad draudimo rizikos vertinimas būtų atliktas automatiniu būdu, ir apie tokią teisę būsite informuotas pildydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

AB „Lietuvos draudimas“ įsipareigojusi laikytis klientų duomenų konfidencialumo pareigos. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jums paprašius arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams, kitoms finansų institucijoms.

Tuo atveju, jeigu Jums buvo išmokėta draudimo išmoka, o „Lietuvos draudimas“ įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti šiam asmeniui (pvz., kaltininko draudimo bendrovei, kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuriam kyla prievolė atlyginti padarytą žalą).

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik tiek, kiek yra būtina tinkamai sutartyje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir Mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • draudimo tarpininkai (brokeriai ir draudimo agentai) – duomenis tvarko, kad galėtų sudaryti ir administruoti sutartis su klientais;
 • draudimo žalų administravimo partneriai – duomenis tvarko, kad galėtų registruoti žalas, įvertinti jas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą;
 • informacinių technologijų įmonės – duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • perdraudimo įmonės – duomenis tvarko, kad perdraustų Bendrovės apdraustas draudimo rizikas;
 • skolų išieškojimo bendrovės – Mes turime teisę teikti įsipareigojimų neįvykdžiusių subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą;
 • advokatai ir advokatų kontoros, ekspertai ir pan. – tais atvejais, kai Mes siekiame pareikšti teisinį reikalavimą arba nuo tokio reikalavimo apsiginti;
 • valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik tiek, kiek yra būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų.

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Tam tikrais atvejais, vykdydami su Jumis sudarytos draudimo sutarties sąlygas, turime Jūsų asmens duomenis perduoti trečiosioms valstybėms, pvz., jei draudžiamasis įvykis įvyko ne Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje. Nors už EEE ribų esančios šalys ne visada turi stiprius duomenų apsaugos įstatymus, Mes reikalaujame, kad visi paslaugų teikėjai Jūsų informaciją apdorotų saugiai ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos bei ES duomenų apsaugos įstatymais.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Mūsų surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Pagal Mūsų praktiką asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti Mūsų paslaugų, tačiau Mes ir toliau turėsime saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų tol, kol baigsis duomenų saugojimo terminai.

Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys bei kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.

Informacija taip pat saugoma tam, jog, prireikus, Mes galėtume Jums suteikti reikiamus duomenis, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją bei galėtume atsakyti į visus su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu susijusius klausimus.

Draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų asmens duomenų saugojimo terminai

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą Mums labai svarbu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, Mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazes testavimą, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Saugodami Jūsų duomenis Mes taip pat:

 • užtikriname, kad prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Mūsų darbuotojams, kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir atsakomybe;
 • savo veikloje taikome daugiau kaip šimtą skirtingų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, vadovaudamiesi pripažintų tarptautinių saugumo standartų reikalavimais;
 • elektroninių duomenų apsaugai taikome technologines priemones – įsiskverbimo detekcijos ir prevencijos sistemas, apsaugos nuo DOS atakų sistemas, ugniasienes, duomenų šifravimo, tikrojo laiko saugumo įvykių analitikos ir kitas pažangias saugumo technologijas;
 • elektroninės informacijos apsaugos situaciją stebi ir, prireikus, yra pasirengę reaguoti 24 valandas per parą budintys kibernetinio saugumo specialistai;
 • informacinių sistemų saugumas periodiškai testuojamas nepriklausomų kibernetinio saugumo audito ekspertų: atliekami praktiniai išorinio įsilaužimo testai (angl. penetration testing);
 • siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo (pvz., sutrikus elektros tiekimui ar kompiuterinių sistemų veiklai) nuolat darome atsargines kopijas ir laikome jas atokiai nuo pagrindinės informacijos bei užtikriname ne žemesnį saugumo lygį, kaip ir pagrindinių duomenų. Atkūrimą iš atsarginių kopijų nuolat testuojame, kad įsitikintume, jog esame pasiruošę nenumatytoms situacijoms;
 • siekdami operatyviai bet kuriuo paros metu suteikti Jums paslaugas naudojame dubliuotas informacines, kompiuterines ir telefonines sistemas;
 • dokumentai, kurie būtini teikiant paslaugas Jums, saugomi specialiai tam skirtose vietose, prieigą suteikiant tik autorizuotam personalui. Patalpas saugome naudodami technines, elektronines ir fizines saugumo priemones, patekimą į jas ribodami ir registruodami. Ilgalaikiam dokumentų saugojimui parengtą informaciją perkeliame į archyvą, atitinkantį aukštus saugumo reikalavimus. Pristatydami dokumentus naudojamės tik patikimų vežėjų paslaugomis;
 • nuolat mokome ir šviečiame savo darbuotojus informacinio saugumo tema, kad galėtume laiku atpažinti duomenims kylančias grėsmes ir apsisaugoti nuo jų.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome;
 • susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;
 • reikalauti ištrinti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Norėdami pasinaudoti anksčiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite:

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės teikia jas naršančių vartotojų kompiuteriuose arba kituose įrenginiuose. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija teikiama arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Slapukų naudojimas svetainėse www.ld.lt, draudimas.ld.lt ir www.savasld.lt

„Lietuvos draudimo“ svetainėse slapukai naudojami tam, kad būtų nustatyta, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi Mūsų svetainėse, atliktiems veiksmams (pvz., svetainės kalbos pasirinkimas) įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti (įjungti) juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.
Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Mūsų svetainėse naudojami slapukai:

Slapukas Aprašas Galioja
session cookie Sesijos metu suteikia galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje 1 mėnuo po naršyklės uždarymo
has_js Nustato, ar vartotojo naršyklė palaiko „JavaScript“ programavimo kalbą Iškart po naršyklės uždarymo
s_cc Fiksuoja lankomumo statistiką Iškart po naršyklės uždarymo
s_ev21 Fiksuoja lankomumo statistiką 5 metai po naršyklės uždarymo
s_sq Fiksuoja lankomumo statistiką Iškart po naršyklės uždarymo

Kur turėtumėte kreiptis, jeigu manote, kad Jūsų teisės pažeistos

Jeigu Jums neramu dėl Mūsų veiksmų (neveikimo), kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į AB „Lietuvos draudimas“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@ld.lt, telefonu 1828, paprastuoju paštu – J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, arba tiesiogiai į AB „Lietuvos draudimas“ vyr. teisininkę-asmens duomenų apsaugos pareigūnę Gerdą Petrikienę el. pašto adresu duomenuapsauga@ld.lt.

Nepavykus išspręsti Jums rūpimo klausimo su Mumis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt,  tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba šia Privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su Mumis.