You are here

Privatumo politika

Mes, AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – Lietuvos draudimas arba Mes), patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – Mūsų klientams – bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), todėl Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, Mums reikia tam tikrų asmens duomenų. Lietuvos draudimas įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Duomenų subjektų asmens duomenys renkami, kad būtų tinkamai suteiktos draudimo paslaugos ir atlikti su tuo susiję veiksmai: rizikos įvertinimas, informacijos apie draudžiamą turtą gavimas, žalos dydžio apskaičiavimas ir pan., t. y. draudimo sutartims sudaryti ir vykdyti. Be to, asmens duomenų gali reikėti šiais tikslais:

 • kitoms civilinėms sutartims (išskyrus draudimo) sudaryti ir vykdyti;
 • priklausomų draudimo tarpininkų sąrašui tvarkyti;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • darbuotojų, klientų, kitų Mūsų patalpose besilankančių asmenų, taip pat Mūsų turto saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimui, siekiant apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves (vaizdo stebėjimas);
 • draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo įrodymui bei suteiktų paslaugų kokybės įvertinimui (telefoninio pokalbio įrašymas);
 • pranešimams ir skundams, susijusiems su įstatymų, vidaus apskaitos kontrolės, audito, kovos su kyšininkavimu, draudimo ir finansiniais nusikaltimais bei Lietuvos draudimo bei PZU grupės elgesio taisyklių pažeidimais, registruoti ir tirti;
 • įvažiavimui į Lietuvos draudimo automobilių stovėjimo aikšteles ir išvažiavimui iš  jų kontroliuoti;
 • kitiems teisės aktams neprieštaraujantiems tikslams.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Lietuvos draudimas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Lietuvos draudimas renka ir toliau tvarko asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, siekdamas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jums sutikus, kai tvarkyti asmens duomenis Lietuvos draudimą įpareigoja tam tikri teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti esant teisėtam Lietuvos draudimo interesui (jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai asmens duomenys yra tvarkomi su Mumis sudarytos sutarties (arba prašymo sudaryti sutartį) pagrindu. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi gavus sutikimą (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu ar siekiant tvarkyti specialių kategorijų duomenis). Sutikimas turi būti savanoriškas, aiškiai išreikštas, suprantamai išdėstytas, jame taip pat turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas pateikus apie tai pranešimą raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu info@ld.lt arba paskambinus (-usi) telefonu 1828.

Asmens duomenų rinkimas

Lietuvos draudimas asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais ir iš kitų institucijų ar įstaigų: VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Valstybinės ligonių kasos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos bei kitų institucijų, turinčių informacijos, būtinos draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Sudarant draudimo sutartį arba kreipiantis dėl draudimo sutarties sudarymo, klientas apie tai visada informuojamas.

Patvirtiname, kad, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis, duomenys apie Jūsų sveikatą bus tvarkomi tik Jums sutikus.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

A.   Prašydami Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Mes renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

B.    Bendraudami su Jumis telefonu, Mes naudojame Jūsų telefono numerį ir saugome telefoninio pokalbio įrašą.

C.    Sudarydami ir vykdydami draudimo sutartis, Mes naudojame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, draudimo liudijimo seriją ir numerį, galiojimo laikotarpį, sutarties sudarymo datą, informaciją apie draudimo įmoką ir jos mokėjimo terminus, draudėjo kodą.
 Atsitikus draudžiamajam įvykiui Mums taip pat reikia žinoti kredito įstaigoje esančios Jūsų sąskaitos numerį.

D.    Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių draudimo (kasko) sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos Jūsų duomenis: informaciją apie apdraustos transporto priemonės vertę ir būklę; apsaugos priemones; teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą; vairuotojo pažymėjimo kategorijas; draudėjo drausmingumo duomenis; valdytojų grupės, kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą; transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą ir kt.; transporto priemonę; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) datą; ankstesnį transporto priemonės valstybinį numerį; transporto priemonės savininko paskutiniųjų 6 mėnesių (iki 300 Eur arba daugiau kaip 300 Eur) grynąsias vidutines mėnesio pajamas; techninės apžiūros galiojimo terminą; ar yra išduoti įgaliojimai naudotis automobiliu; ar valstybės institucijos yra nustačiusios automobilio naudojimo apribojimus; transporto priemonės savininko duomenis (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

E.    Sudarydami ir vykdydami būsto draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos apdrausto objekto duomenis: adresą, objekto unikalųjį numerį, indeksą, informaciją apie objekto paskirtį (butas, namas ir pan.), statybos metus, baigtumą, rekonstrukcijos metus, konstrukciją, plotą, aukštų skaičių, buto aukštą, stogo dangą, nuomos duomenis ir kt., dalinės nuosavybės duomenis, draudimo apsaugos galiojimo teritoriją, draudėjo drausmingumo duomenis, ar pastatai gyvenami nuolat, ar – ne.

F.    Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (TPVCAPD) sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos duomenis: teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą; vairuotojo pažymėjimo kategoriją; draudėjo drausmingumo duomenis; draudimo apsaugos galiojimą: teritorijoje, valdytojų grupei; kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą; transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą ir kt.; transporto priemonės įsigijimo datą; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) datą; techninės apžiūros galiojimo terminą, transporto priemonės paskirtį; transporto priemonės savininko duomenis (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

G.    Sudarydami ir vykdydami asmens draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, galime prašyti Jūsų pateikti duomenis apie Jūsų darbo pobūdį, gaunamą darbo užmokestį, užsiėmimą profesionaliuoju sportu arba ekstremaliaisiais pomėgiais, be to, galime prašyti užpildyti anketą apie Jūsų sveikatos duomenis.

H.    Sudarydami ir vykdydami kelionių draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, rinksime duomenis apie Jūsų kelionės kryptį ir kelionės tipą (studijos, verslas, turizmas, fizinis darbas, žiemos sportas). Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, norėdami kompensuoti už neįvykusią kelionę, galime Jūsų paprašyti nurodyti įsigytų bilietų kainą ir (arba) pateikti kelionės užsakymo dokumentus..

I.    Sudarydami ir vykdydami civilinę (ne draudimo) sutartį, Mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo numerį ir išdavimo datą bei kitus duomenis, būtinus sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

J.    Pasirašydami tarpininkavimo sutartį ir tvarkydami draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą, Mes naudojame šiuos tarpininko (fizinio asmens) ir tarpininko (juridinio asmens) darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), pareigas, telefono numerį, atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus, įrašymo į draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą datą ir tai patvirtinančios pažymos numerį, pažymos išdavimo datą, išbraukimo iš sąrašo datą, teistumo, asmens kvalifikacijos duomenis.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą?

Draudimo rizikos vertinimas pagal Jūsų pateiktą informaciją gali būti atliktas automatiniu būdu. Atlikus draudimo rizikos vertinimą automatiniu būdu, pagal šį vertinimą sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme, arba gali būti atsisakyta sudaryti sutartį su Jumis. Jūs turite teisę nesutikti, kad draudimo rizikos vertinimas būtų atliktas automatiniu būdu, ir apie tokią teisę būsite informuotas pildydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Lietuvos draudimas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos ir neatskleisti jokios su asmens duomenimis susijusios informacijos. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Reglamento nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jums paprašius arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pavyzdžiui, lizingo bendrovėms, bankams, kitoms finansų institucijoms.

Tuo atveju, jeigu, išmokėjus draudimo išmoką Lietuvos draudimas įgijo teisę iš atsakingo už padarytą žalą asmens reikalauti išmokėtų sumų, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti šiam asmeniui (pavyzdžiui, kaltininko draudimo bendrovei, kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuriam kyla prievolė atlyginti padarytą žalą).

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik tiek, kiek yra būtina tinkamai sutartyje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir Mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei laikytųsi konfidencialumo principo.

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • draudimo tarpininkai (draudimo agentai ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai, brokeriai) – duomenis tvarko, kad galėtų sudaryti ir administruoti sutartis su klientais;
 • draudimo žalų administravimo partneriai – duomenis tvarko, kad galėtų registruoti žalas, įvertinti jas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą;
 • informacinių technologijų įmonės – duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • perdraudimo įmonės – duomenis tvarko, kad perdraustų Lietuvos draudimo apdraustas draudimo rizikas;
 • skolų išieškojimo bendrovės – duomenis tvarko, kad būtų galima valdyti įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų įsiskolinimą;
 • advokatai ir advokatų kontoros, ekspertai ir pan. – duomenis tvarko, tais atvejais, kai Mes siekiame pareikšti teisinį reikalavimą arba nuo tokio reikalavimo apsiginti;
 • valstybės institucijos – duomenis tvarko, kai Mes juos pateikiame vykdydami teismo arba valstybės institucijų įpareigojimus (prašymus).

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Tam tikrais atvejais, vykdydami draudimo sutarties sąlygas, turime Jūsų asmens duomenis perduoti trečiosioms valstybėms, pvz., jei draudžiamasis įvykis įvyko ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje. Informacija (taip pat ir apie asmens duomenis), kuri siunčiama už EEE ribų į šalis, pagal Europos Komisijos išvadas nesuteikiančias tinkamos apsaugos, yra „apsaugota“ sutarties sąlygomis ar kitais Europos Sąjungoje patvirtintais mechanizmais.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi popierinėse laikmenose ir Mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Pagal Mūsų praktiką asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

Mes nesaugome nebeaktualios arba nereikalingos informacijos ir užtikriname, kad informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.

Informacija taip pat saugoma tam, jog, prireikus, Mes galėtume Jums suteikti reikiamus duomenis, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją bei galėtume atsakyti į visus su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu susijusius klausimus.

Draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų asmens duomenų saugojimo terminai

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą Mums labai svarbu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinį „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazes testavimą, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Saugodami Jūsų duomenis Mes taip pat:

 • užtikriname, kad prieiga prie duomenų būtų suteikiama tik tiems Mūsų darbuotojams, kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir atsakomybe;
 • savo veikloje taikome daugiau kaip šimtą skirtingų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, vadovaudamiesi pripažintų tarptautinių saugumo standartų reikalavimais;
 • elektroninių duomenų apsaugai taikome technologines priemones – įsiskverbimo detekcijos ir prevencijos sistemas, apsaugos nuo DOS atakų sistemas, ugniasienes, duomenų šifravimo, tikrojo laiko saugumo įvykių analitikos ir kitas pažangias saugumo technologijas;
 • stebime elektroninės informacijos apsaugos situaciją: prireikus, yra pasirengę reaguoti 24 valandas per parą budintys kibernetinio saugumo specialistai;
 • periodiškai testuojame informacinių sistemų saugumą: nepriklausomi kibernetinio saugumo audito ekspertai atlieka praktinius išorinio įsilaužimo testus (angl. penetration testing);
 • nuolat darome atsargines duomenų kopijas ir laikome jas atokiai nuo pagrindinės informacijos, taip siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo (pavyzdžiui, sutrikus elektros energijos tiekimui ar kompiuterinių sistemų veiklai). Taip pat užtikriname, kad atsarginių kopijų saugumo lygis būtų ne žemesnis, negu pagrindinių duomenų. Atkūrimą iš atsarginių kopijų nuolat testuojame, kad įsitikintume, jog esame pasiruošę nenumatytoms situacijoms;
 • naudojame dubliuotas informacines, kompiuterines ir telefonines sistemas tam, kad galėtume operatyviai (bet kuriuo paros metu) suteikti Jums paslaugas;
 • specialiai tam skirtose vietose saugome dokumentus, kurie būtini teikiant paslaugas Jums (prieiga suteikiama tik autorizuotam personalui). Patalpas saugome naudodami technines, elektronines ir fizines saugumo priemones, patekimą į jas ribodami ir registruodami. Ilgalaikiam dokumentų saugojimui parengtą informaciją perkeliame į archyvą, atitinkantį aukštus saugumo reikalavimus. Pristatydami dokumentus naudojamės tik patikimų vežėjų paslaugomis;
 • nuolat mokome ir šviečiame savo darbuotojus informacinio saugumo tema, kad galėtume laiku atpažinti duomenims kylančias grėsmes ir apsisaugoti nuo jų.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose arba kituose įrenginiuose. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

Slapukų naudojimas svetainėse www.ld.lt, draudimas.ld.lt ir www.savasld.lt

Lietuvos draudimo svetainėse slapukai naudojami tam, kad būtų nustatyta, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi Mūsų svetainėse, atliktiems veiksmams (pavyzdžiui, svetainės kalbos pasirinkimas) įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti (įjungti) juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Mūsų svetainėse naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Aprašymas Galiojimo laikas
Session Id Būtinasis Naudojamas vartotojo sesijos palaikymui. Sesijos metu
has_js Būtinasis Nustato, ar vartotojo naršyklė palaiko „JavaScript“ programavimo kalbą. Uždarius svetainės langą
cb-enabled Būtinasis Nustato ar vartotojas sutiko su slapukų politika ir pagal tai nebekartoja pranešimo apie slapukus. 1 m.
IDE, ANID Reklaminis „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 1 m.
1P_JAR Reklaminis „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 1 mėn.
CONSENT Reklaminis „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 18 m.
DV Reklaminis „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 24 val.
NID Reklaminis „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. 6 mėn.
_ga,
_gat_gtag,
_gid
Reklaminis „Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti. Atitinkamai:
2 metai;
24 valandos;
2 dienos.
cid, uid Reklaminis Slapukai naudojami siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID). 2 mėn.
APISID Reklaminis „Google“ naudoja norėdama parodyti suasmenintus skelbimus „Google“ svetainėse, remdamasi naujausiomis paieškomis ir ankstesne sąveika. 24 mėn.
HSID Reklaminis Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie „YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus. 24 mėn.
SAPISID Reklaminis Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie „YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus. 24 mėn.
SID Reklaminis Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie „YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus. 24 mėn.
SIDCC Reklaminis „SIDCC“ yra saugos slapukas, skirtas apsaugoti vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos. 4 mėn.
SSID Reklaminis Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje. 24 mėn.
DSID Reklaminis Naudojamas susieti veiklą įvairiuose įrenginiuose, jei anksčiau buvo prisijungę prie „Google“ paskyros kitame įrenginyje. Tai daroma norint koordinuoti visuose įrenginiuose matomus skelbimus ir įvertinti konversijų įvykius. 1 sav.
cookie-agreed Reklaminis Slapukų gairės reglamentuoja, kad lankytojai turi būti informuojami, jei slapukai naudojami svetainėje. Šis slapukas išsaugo lankytojų sutikimą su tuo (Tik svetainės turinio valdytojai). 12 mėn.
cookie-extras-agreed Reklaminis Slapukų gairės reglamentuoja, kad lankytojai turi būti informuojami, jei slapukai naudojami svetainėje. Šis slapukas išsaugo lankytojų sutikimą su tuo (Tik svetainės turinio valdytojai). 12 mėn.

Mūsų svetainėse taip pat naudojami mūsų partnerių slapukai (panašios sekimo technologijos), kuriuos mes jiems leidžiame naudoti tik aukščiau nurodytais tikslais. Norėdami pašalinti šiuos slapukus iš kompiuterio, turėtumėte pakeisti kompiuterio naršyklės nustatymus.


Socialiniai tinklai

Visą informaciją, kurią Mes gauname Jums naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kt.), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad socialiniai tinklai ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi minėti socialiniai tinklai ir atsakingi. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis socialiniuose tinkluose.

Šiuo metu Mes turime šias paskyras:
(a)    tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
(b)    tinkle ,,Youtube“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en#application;
(c)    tinkle ,,Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/196883487377501;
(d)    tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Tinklalapyje naudojame „Facebook“ Pixel įskiepą, kurio pagalba vartotojams galime suteikti konkretesnį turinį bei teikti tik aktualią informaciją. Jei nepageidaujate, kad šis įskiepas stebėtų Jūsų veiklą, galite pakeisti šį pasirinkimą savo „Facebook“ paskyros nustatymuose.


Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis: iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome;
 • susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;
 • reikalauti ištrinti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).


Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Mus žodžiu arba raštu – pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis – el. paštu duomenuapsauga@ld.lt.

Jeigu kreipiatės žodžiu ar prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarę, savo teisių negalėsite įgyvendinti.

Jeigu dėl savo teisių įgyvendinimo kreipiatės raštu, pateikdami prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turėtumėte pateikti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Teikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, jį turite pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Taip pat įsitikinkite, kad prašyme būtų nurodyti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas ar kt. kontaktiniai duomenys, kuriais pageidaujate gauti atsakymą, pavyzdžiui, el. paštas, savitarnos svetainė savasld.lt ir pan.).

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Taip pat informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis galite gauti ir prisijungę prie Mūsų savitarnos svetainės savasld.lt. Jei reikia, atsižvelgę į Jūsų prašymo apimtį, turime teisę pratęsti prašymo nagrinėjimą dviem mėnesiais. Tokiu atveju apie tai Jūs būsite papildomai informuotas.

Kam Jūs galite pateikti skundą?

Nesutikdami su Mūsų atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Mūsų veiksmus (neveikimą) galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/), taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius, el. paštas vilniaus.apylinkes@teismas.lt, interneto svetainė vilniausmiesto.teismas.lt).