Pereiti į pagrindinį turinį

Privatumo politika

Mes, AB „Lietuvos draudimas“ (toliau – Lietuvos draudimas arba Mes) esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų – Mūsų klientų – bei kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) asmens duomenų apsaugą, todėl, atlikdami asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamės asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis bei imamės visų būtinų priemonių, kad užkirstume kelią galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kt.). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, Mums reikia tam tikrų asmens duomenų. Lietuvos draudimas įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Duomenų subjektų asmens duomenys renkami, kad būtų tinkamai suteiktos draudimo paslaugos ir atlikti su tuo susiję veiksmai: rizikos įvertinimas, įmokos apskaičiavimas, informacijos apie draudžiamą turtą gavimas, žalos dydžio apskaičiavimas ir pan., t. y. pasiūlymams dėl draudimo sutarties pateikti ir draudimo sutartims sudaryti ir vykdyti. Be to, asmens duomenų gali reikėti šiais tikslais:

 • kitoms civilinėms sutartims (išskyrus draudimo) sudaryti ir vykdyti;
 • Draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašui tvarkyti;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • asmenų ir Mūsų turto apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas ir svečių registravimas žurnale);
 • suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo ir sutarčių administravimo tikslu (telefoninio pokalbio įrašymas);
 • statistinei klientų duomenų analizei, siekiant nustatyti faktorius, turinčius įtakos draudimo rizikai ir įmokų dydžių nustatymui;
 • pranešimams ir skundams, susijusiems su įstatymų, vidaus apskaitos kontrolės, audito, kovos su kyšininkavimu, draudimo ir finansinių nusikaltimų bei Lietuvos draudimo ir PZU grupės elgesio taisyklių ar kitais Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytais pažeidimais, registruoti ir tirti;
 • įvažiavimui į Lietuvos draudimo automobilių stovėjimo aikšteles ir išvažiavimui iš jų kontroliuoti;
 • įsiskolinimo išieškojimo tikslu;
 • kliento identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo tikslu;
 • tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimų vykdymo tikslu;
 • klientų ir Lietuvos draudimo turto saugumo užtikrinimo tikslu;
 • kitiems teisės aktams neprieštaraujantiems tikslams.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Lietuvos draudimas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Elektroninių ryšių įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Lietuvos draudimas renka ir toliau tvarko asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, siekdamas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jums sutikus, kai tvarkyti asmens duomenis Lietuvos draudimą įpareigoja tam tikri teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti esant teisėtam Lietuvos draudimo interesui (jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai asmens duomenys yra tvarkomi su Mumis sudarytos sutarties (arba prašymo sudaryti sutartį) pagrindu. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi gavus sutikimą (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu ar siekiant profiliuoti tiesioginės rinkodaros tikslu arba tvarkyti specialių kategorijų (pavyzdžiui, sveikatos) duomenis). Jūsų duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas pateikus apie tai pranešimą raštu asmeniškai, paprastu paštu adresu J. Basanavičiaus g. 10, Vilnius, elektroniniu paštu info@ld.lt, paskambinus telefonu 1828 arba per savitarnos sistemą SavasLD.

Asmens duomenų rinkimas

Lietuvos draudimas asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais ir iš kitų institucijų, įstaigų, fizinių ar juridinių asmenų: VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Valstybinės ligonių kasos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, mobiliojo ryšio operatorių, UAB „Creditinfo Lietuva“, LTAĮA „Transeksta“, VĮ Žemės ūkio duomenų centro kt. institucijų, fizinių ar juridinių asmenų, turinčių informacijos, būtinos draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti, žalai administruoti ar reikalingos kitiems teisėtiems tikslams įgyvendinti. Apie asmens duomenų tvarkymą duomenų subjektas visada informuojamas.

Patvirtiname, kad, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis, duomenys apie Jūsų sveikatą bus tvarkomi tik Jums sutikus.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

A. Prašydami Jūsų sutikimo siųsti Jums bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pranešimus apie akcijas, taip pat norėdami teirautis Jūsų nuomonės apie suteiktų paslaugų kokybę, viešindami Jūsų atsiliepimą www.ld.lt apie Mus, Mes renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

B. Bendraudami su Jumis telefonu, Mes naudojame Jūsų telefono numerį ir saugome telefoninio pokalbio įrašą.

C. Rengdami pasiūlymą, sudarydami ir vykdydami draudimo sutartis, Mes naudojame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (arba kitą tinkamą atitikmenį ne Lietuvos piliečių atveju), gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, draudimo liudijimo seriją ir numerį, galiojimo laikotarpį, sutarties sudarymo datą, informaciją apie draudimo įmoką ir jos mokėjimo terminus, draudėjo kodą, atliekant mokėjimus kortele – kortelės mokėtojo asmens duomenis.
Atsitikus draudžiamajam įvykiui Mums taip pat reikia žinoti kredito įstaigoje esančios Jūsų sąskaitos numerį.

D. Rengdami pasiūlymą, sudarydami ir vykdydami transporto priemonių draudimo (kasko) sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos Jūsų duomenis: informaciją apie apdraustos transporto priemonės vertę ir būklę; apsaugos priemones; teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą; vairuotojo pažymėjimo kategorijas; transporto priemonės savininko (naudotojo)  drausmingumo duomenis; transporto priemonės savininko (naudotojo) kredito reitingą; valdytojų grupės, kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą; transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą, stovimų / sėdimų vietų skaičių, kilmės šalį, kuro tipą, svorio informaciją ir kt.; transporto priemonės modelio pagaminimo (pirmosios registracijos) datą;  techninės apžiūros galiojimo terminą; transporto priemonės paskirtį, ar yra išduoti įgaliojimai naudotis automobiliu; ar valstybės institucijos yra nustačiusios automobilio naudojimo apribojimus; transporto priemonės savininko duomenis (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

E. Rengdami pasiūlymą, sudarydami ir vykdydami būsto draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos apdrausto objekto duomenis: adresą, objekto unikalųjį numerį, objekto indeksą, informaciją apie objekto paskirtį (butas, namas ir pan.), pastato energetinį naudingumą, pastato apsaugos sistemas, statybos metus, objekto baigtumą, rekonstrukcijos metus, objekto atkūrimo vertę, konstrukcijos tipą, plotą, aukštų skaičių, buto aukštą, stogo dangą, nuomos duomenis ar pastatai gyvenami nuolat, ar – ne, dalinės nuosavybės duomenis ir kt.Taip pat renkama informaciją apie siekiamą apdrausti vidaus namų turtą, draudimo apsaugos galiojimo teritoriją, draudėjo drausmingumo duomenis, objekto vaizdinę informaciją.

F. Rengdami pasiūlymą, sudarydami ir vykdydami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – TPVCAPD) sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos duomenis: teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą; vairuotojo pažymėjimo kategoriją; draudėjo drausmingumo duomenis; draudėjo kredito reitingą; valdytojų grupės, kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą;  transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą, stovimų / sėdimų vietų skaičių, kuro tipą, svorio informaciją ir kt.; transporto priemonės įsigijimo datą; transporto priemonės pagaminimo (pirmosios registracijos) datą; techninės apžiūros galiojimo terminą, transporto priemonės paskirtį; transporto priemonės savininko duomenis (jei draudėjas yra transporto priemonės lizingo gavėjas arba nuomininkas pagal išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį).

G. Rengdami pasiūlymą, sudarydami ir vykdydami asmens draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, galime prašyti Jūsų pateikti duomenis apie Jūsų darbo pobūdį / veiklą, turėtas traumas, dalyvumo lygį (anksčiau darbingumo lygis / neįgalumas), , užsiėmimą profesionaliuoju sportu arba ekstremaliaisiais / pavojingais gyvybei pomėgiais, be to, galime prašyti užpildyti anketą apie Jūsų gaunamą darbo užmokestį ir sveikatos duomenis.

H. Sudarydami ir vykdydami kelionių draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, rinksime duomenis apie Jūsų kelionės kryptį, kelionės tipą (studijos, verslas, turizmas, fizinis darbas, žiemos sportas, sportas, profesionalus sportas ir kita), ar draudžiami asmenys sutarties sudarymo metu yra Lietuvoje, o individualiais atvejais ir apie konkretų užsiėmimą / veiklą kelionės metu). Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, norėdami kompensuoti už neįvykusią kelionę, galime Jūsų paprašyti nurodyti įsigytų bilietų kainą ir (arba) pateikti kelionės užsakymo dokumentus. Taip pat galime paprašyti pateikti informaciją apie Jūsų sveikatos būklę.

I. Siekdami užtikrinti Draudimo įstatymo 22 straipsnyje nustatytos pareigos (patikimas ir riziką ribojantis valdymas) vykdymą ir nustatyti draudimo įmokas proporcingas prisiimamai rizikai, mes galime tvarkyti istorinius pseudonimizuotus D-H punktuose išvardytus duomenis. Taip pat, teisėto intereso pagrindu mes  galime tirti naujus faktorius, siekdami įvertinti, ar jie turi įtakos draudimo rizikai gaudami duomenis iš VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, UAB „Creditinfo Lietuva“, LTAĮA „Transeksta“ bei kitų institucijų. Duomenų prijungimui gali būti naudojami tokie duomenys, kaip, pavyzdžiui, automobilio valstybinis numeris, nekilnojamojo turto objekto numeris ar asmens kodas, imantis visų reikiamų saugumo priemonių ir įvertinant, ar nepažeidžiami duomenų subjektų interesai. Su minėtu asmens duomenų tvarkymu naujų faktorių prijungimui, Jūs turite teisę nesutikti, apie tai Mus informuodamas (-a) el. paštu duomenuapsauga@ld.lt arba tel. 1828. 

J. Sudarydami ir vykdydami civilinę (ne draudimo) sutartį, Mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo numerį ir išdavimo datą bei kitus duomenis, būtinus sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

K. Pasirašydami tarpininkavimo sutartį ir tvarkydami draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą, Mes naudojame šiuos tarpininko (fizinio asmens) ir tarpininko (juridinio asmens) darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), pareigas, telefono numerį, atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus, įrašymo į draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą datą ir tai patvirtinančios pažymos numerį, pažymos išdavimo datą, išbraukimo iš sąrašo datą, teistumo, asmens kvalifikacijos duomenis.

L. Užtikrindami tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimus, Mes tvarkome šiuos partnerių, klientų, draudimo veiklos tarpininkų duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, informaciją apie tai, kad konkretus asmuo yra įtrauktas į sąrašą asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.

M. Prašydami Jūsų sutikimo analizuoti (profiliuoti) su Jumis susijusią informaciją, kad galėtume pateikti aktualiausius ir Jūsų poreikiams pritaikytus pasiūlymus, be A punkte nurodytų duomenų, Mes papildomai tvarkome ir šiuos Jūsų duomenis: informaciją apie Jūsų naudojimąsi Mūsų paslaugomis, Jūsų šeimą, informaciją apie turtą ar kt. informaciją, kurią Jūs Mums pateikiate susitikimų su Mumis metu ar bendraujant elektroniniais kanalais.

N. Siekdami užtikrinti Jūsų, kai Jūs lankotės Bendrovei nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose patalpose, saugumą, taip pat Bendrovei priklausančio turto saugumą, Mes galime vykdyti vaizdo stebėjimą, kurio metu tvarkome vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuotus vaizdo duomenis.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą?

Draudimo rizikos vertinimas pagal Jūsų pateiktą informaciją gali būti atliktas automatiniu būdu. Atlikus draudimo rizikos vertinimą automatiniu būdu, pagal šį vertinimą sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme, arba gali būti atsisakyta sudaryti sutartį su Jumis. Jūs turite teisę nesutikti, kad draudimo rizikos vertinimas būtų atliktas automatiniu būdu, ir apie tokią teisę būsite informuotas pildydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį ir (arba) gavęs pasiūlymą dėl draudimo sutarties sudarymo.

Automatizuotas sprendimų priėmimas taip pat gali būti taikomas, vertinant, ar asmeniui yra taikomos tarptautinės sankcijos. Jūs turite teisę nesutikti, kad vertinimas būtų atliekamas taikant tik automatizuotą sprendimų priėmimą, užginčyti sprendimą bei prašyti, kad sprendimą peržiūrėtų Mūsų darbuotojas.

Jums davus sutikimą, mes galime Jūsų duomenis analizuoti (profiliuoti), siekdami pateikti aktualiausius ir Jūsų poreikiams geriausiai pritaikytus pasiūlymus. Duotą sutikimą Jūs turite teisę bet kada atšaukti apie tai Mus informuodamas (-a) el. paštu duomenuapsauga@ld.lt arba tel. 1828, taip pat per savitarnos platformą savas.ld. 
 

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Lietuvos draudimas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos ir neatskleisti jokios su asmens duomenimis susijusios informacijos. Tokia prievolė kyla iš Civilinio kodekso, BDAR nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jums paprašius arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pavyzdžiui, lizingo bendrovėms, bankams, kitoms finansų institucijoms ir pan.

Tuo atveju, jeigu, išmokėjus draudimo išmoką Lietuvos draudimas įgijo teisę iš atsakingo už padarytą žalą asmens reikalauti išmokėtų sumų, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti šiam asmeniui (pavyzdžiui, kaltininko draudimo bendrovei, kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui, kuriam kyla prievolė atlyginti padarytą žalą).

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik tiek, kiek yra būtina tinkamai sutartyje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir Mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei laikytųsi konfidencialumo principo.

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • draudimo tarpininkai (draudimo agentai ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai, brokeriai) – duomenis tvarko, kad galėtų sudaryti ir administruoti sutartis su klientais;
 • draudimo žalų administravimo partneriai – duomenis tvarko, kad galėtų registruoti žalas, įvertinti jas, užtikrinti ekspertinį įvertinimą;
 • informacinių technologijų įmonės – duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • perdraudimo įmonės – duomenis tvarko, kad perdraustų Lietuvos draudimo apdraustas draudimo rizikas;
 • skolų išieškojimo bendrovės – duomenis tvarko, kad būtų galima valdyti įsipareigojimų neįvykdžiusių skolininkų įsiskolinimą;
 • advokatai ir advokatų kontoros, ekspertai ir pan. – duomenis tvarko, tais atvejais, kai Mes siekiame pareikšti teisinį reikalavimą arba nuo tokio reikalavimo apsiginti;
 • valstybės institucijos – duomenis tvarko, kai Mes juos pateikiame vykdydami teismo arba valstybės institucijų įpareigojimus (prašymus) bei teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus.

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Tam tikrais atvejais, vykdydami draudimo sutarties sąlygas, turime Jūsų asmens duomenis perduoti trečiosioms valstybėms, pvz., jei draudžiamasis įvykis įvyko ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje. Informacija (taip pat ir apie asmens duomenis), kuri siunčiama už EEE ribų į šalis,  yra „apsaugota“ sutarties sąlygomis ar kitais Europos Sąjungoje patvirtintais mechanizmais. 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi popierinėse laikmenose ir Mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Pagal Mūsų praktiką asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

Mes nesaugome nebeaktualios arba nereikalingos informacijos ir užtikriname, kad informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.

Informacija taip pat saugoma tam, jog, prireikus, Mes galėtume Jums suteikti reikiamus duomenis, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją bei galėtume atsakyti į visus su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu susijusius klausimus.

Draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų asmens duomenų saugojimo terminai.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą Mums labai svarbu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinį „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazes testavimą, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Saugodami Jūsų duomenis Mes taip pat:

 • užtikriname, kad prieiga prie duomenų būtų suteikiama tik tiems Mūsų darbuotojams, kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir atsakomybe;
 • savo veikloje taikome daugiau kaip šimtą skirtingų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, vadovaudamiesi pripažintų tarptautinių saugumo standartų reikalavimais;
 • elektroninių duomenų apsaugai taikome technologines priemones – įsiskverbimo detekcijos ir prevencijos sistemas, apsaugos nuo DOS atakų sistemas, ugniasienes, duomenų šifravimo, tikrojo laiko saugumo įvykių analitikos ir kitas pažangias saugumo technologijas;
 • stebime elektroninės informacijos apsaugos situaciją: prireikus, yra pasirengę reaguoti 24 valandas per parą budintys kibernetinio saugumo specialistai;
 • periodiškai testuojame informacinių sistemų saugumą: nepriklausomi kibernetinio saugumo audito ekspertai atlieka praktinius išorinio įsilaužimo testus (angl. penetration testing);
 • nuolat darome atsargines duomenų kopijas ir laikome jas atokiai nuo pagrindinės informacijos, taip siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo (pavyzdžiui, sutrikus elektros energijos tiekimui ar kompiuterinių sistemų veiklai). Taip pat užtikriname, kad atsarginių kopijų saugumo lygis būtų ne žemesnis, negu pagrindinių duomenų. Atkūrimą iš atsarginių kopijų nuolat testuojame, kad įsitikintume, jog esame pasiruošę nenumatytoms situacijoms;
 • naudojame dubliuotas informacines, kompiuterines ir telefonines sistemas tam, kad galėtume operatyviai (bet kuriuo paros metu) suteikti Jums paslaugas;
 • specialiai tam skirtose vietose saugome dokumentus, kurie būtini teikiant paslaugas Jums (prieiga suteikiama tik autorizuotam personalui). Patalpas saugome naudodami technines, elektronines ir fizines saugumo priemones, patekimą į jas ribodami ir registruodami. Ilgalaikiam dokumentų saugojimui parengtą informaciją perkeliame į archyvą, atitinkantį aukštus saugumo reikalavimus. Pristatydami dokumentus naudojamės tik patikimų vežėjų paslaugomis;
 • nuolat mokome ir šviečiame savo darbuotojus asmens duomenų apsaugos ir informacinio saugumo temomis, kad galėtume laiku atpažinti duomenims kylančias grėsmes ir apsisaugoti nuo jų. Mūsų svetainėse taip pat naudojami mūsų partnerių slapukai (panašios sekimo technologijos), kuriuos mes jiems leidžiame naudoti tik aukščiau nurodytais tikslais. Norėdami pašalinti šiuos slapukus iš kompiuterio, turėtumėte pakeisti kompiuterio naršyklės nustatymus.

Informaciją apie mūsų svetainėse naudojamus slapukus rasite čia.


Socialiniai tinklai

Visą informaciją, kurią Mes gauname Jums naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kt.), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad socialiniai tinklai ir per juos pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi yra atsakingi minėti socialiniai tinklai ir atsakingi. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis socialiniuose tinkluose.

Šiuo metu Mes turime šias paskyras:
(a) tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
(b) tinkle ,,Youtube“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu
https://policies.google.com/privacy?hl=en#application;
(c) tinkle ,,Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu
https://help.instagram.com/196883487377501;
(d) tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Tinklalapyje naudojame „Facebook“ Pixel įskiepą, kurio pagalba vartotojams galime suteikti konkretesnį turinį bei teikti tik aktualią informaciją. Jei nepageidaujate, kad šis įskiepas stebėtų Jūsų veiklą, galite pakeisti šį pasirinkimą savo „Facebook“ paskyros nustatymuose.


Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis: iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome;
 • susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;
 • reikalauti ištrinti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Mus žodžiu arba raštu – pateikdami prašymą asmeniškai, paprastu paštu adresu J. Basanavičiaus g. 10, Vilnius ar elektroninėmis priemonėmis – el. paštu duomenuapsauga@ld.lt.

Jeigu kreipiatės žodžiu, turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarę, savo teisių negalėsite įgyvendinti.

Jeigu dėl savo teisių įgyvendinimo kreipiatės raštu, pateikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo galite pateikti ir per Lietuvos draudimo savitarnos sistemą SavasLD. Jei matysime, kad iš pateiktų duomenų nėra galimybės tinkamai identifikuoti Jūsų tapatybės, tuomet paprašysime pateikti tuos duomenis, kurie yra būtini Jūsų tinkamam identifikavimui.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų gavimo dienos. Taip pat informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis galite gauti ir prisijungę prie Mūsų savitarnos svetainės savasld.lt. Jei reikia, atsižvelgę į Jūsų prašymo apimtį, turime teisę pratęsti prašymo nagrinėjimą dviem mėnesiais. Tokiu atveju apie tai Jūs būsite papildomai informuotas.

Kam Jūs galite pateikti skundą?

Nesutikdami su Mūsų atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Mūsų veiksmus (neveikimą) galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt), taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius, el. paštas vilniaus.apylinkes@teismas.lt, interneto svetainė www.vilniausmiesto.teismas.lt).