Pereiti į pagrindinį turinį

Kokiais atvejais neteikiama Kasko techninė pagalba?

Techninės pagalbos tarnyba neteiks paslaugų, jeigu:

 • žala atsirado tuo metu, kai transporto priemonė dalyvavo bet kokio pobūdžio (įskaitant neoficialias) sporto varžybose, lenktynėse ar treniruotėse;
 • žala atsirado tuo metu, kai Apdraustasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų, taip pat jei vartojo alkoholį ar kitas svaiginamąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo ar apsvaigimo patikros. Neblaivumas ar apsvaigimas aiškinamas pagal šalies, kurioje įvyko įvykis, norminius teisės aktus;
 • transporto priemonė sugadinama ar sunaikinama dėl to, kad ji ir (ar) jos tempiama priekaba yra techniškai netvarkingos, t. y. kai ją naudoti draudžiama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ši išlyga netaikoma, kai nėra priežastinio ryšio tarp įvykio ir transporto priemonės techninės būklės;
 • įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų, riaušių (streikų, teroro aktų ir pan.) ar radioaktyviosios spinduliuotės poveikio;
 • per įvykį atsiradę gedimai netrukdo tęsti kelionės ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui, vairuotojo ir keleivių saugumui ir pačiai transporto priemonei, pvz., įlenktos arba nubrėžtos kėbulo dalys, neveikia valytuvai, kai nėra kritulių, ir pan.;
 • transporto priemonė sulaikyta teisėsaugos institucijų darbuotojų;
 • Apdraustasis negali vairuoti dėl apsvaigimo alkoholiu arba narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba neturi teisės vairuoti apdraustos transporto priemonės;
 • Apdraustasis neturi transporto priemonės registracijos dokumentų, užvedimo raktelių;
 • Apdraustasis trukdo techninės pagalbos tarnybos darbuotojui apžiūrėti transporto priemonę ir nustatyti gedimą;
 • transporto priemonė, kuriai reikalinga techninė pagalba, ir transporto priemonė, kuri yra apdrausta transporto priemonių draudimu, nesutampa;
 • transporto priemonė yra skirta ir (arba) naudojama nestandartinei rizikai: keleiviams už atlygį vežti, saugos paslaugoms teikti, skystam kurui ar dujoms arba sprogstamosioms medžiagoms vežti, trumpalaikei nuomai pagal sutartį, sudarytą ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai ji nuomojama pagal finansinės nuomos arba išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį, skubioms siuntoms, maisto ruošimui ir (ar) prekybai;
 • Draudėjas nesutinka, kad jo draudžiamos transporto priemonės duomenys būtų perduoti techninės pagalbos tarnybai.Techninės pagalbos tarnyba nekompensuos jokių Draudėjo patirtų išlaidų, atsiradusių kreipiantis į kitas techninės pagalbos paslaugų teikimo įmones.
 • Paaiškėjus, jog Draudėjas, Apdraustasis arba su Draudėju ir (ar) Apdraustuoju susijęs asmuo suklastojo arba Draudikui ar Techninės pagalbos tarnybai pateikė klaidingus duomenis apie įvykį ir (ar) jo padarinius ir dėl to buvo faktiškai suteiktas pakaitinis automobilis, kuris pagal draudimo sąlygas nebūtų nemokamai suteiktas įprastu atveju, Draudėjas, Draudikui pareikalavus, privalo sumokėti Techninės pagalbos tarnybai ar Draudikui (jeigu šią paslaugą Techninės pagalbos tarnybai apmokėjo Draudikas) po 30 eurų už kiekvieną naudojimosi suteiktu pakaitiniu automobiliu dieną.
Atgal