Pereiti į pagrindinį turinį

Kasko techninės pagalbos paslaugų sąlygos

Techninės pagalbos paslaugos teikiamos, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) apdraustos transporto priemonės bendroji masė neviršija 3500 kg,

2) ji registruota kaip M1 arba N1 kategorijos automobilis ir 3) techninės pagalbos paslaugų teikimas nurodytas draudimo liudijime (polise).


3.2 I paslaugų paketas priklauso Draudėjams, apdraudusiems transporto priemonę AB „Lietuvos draudimas“ transporto priemonių draudimu, II paslaugų paketas priklauso Draudėjams, tą pačią transporto priemonę apdraudusiems AB „Lietuvos draudimas“ ir transporto priemonių draudimu, ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCAP) draudimu, išskyrus 3.3 punkte nustatytus apribojimus.


3.3 Draudėjams, apdraudusiems šių kategorijų transporto priemones, įvykiui įvykus užsienyje teikiamos tik transportavimo iki artimiausio autoserviso
ir (arba) pagalbos kelyje paslaugos, nepriklausomai nuo galiojančio paslaugų paketo:
3.3.1 M1 kategorijos transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 6 sėdimosios keleivių vietos ir 1 sėdimoji vairuotojo vieta;
3.3.2 N1 kategorijos transporto priemonė, kurios bendroji masė viršija 2500 kg ir (ar) aukštis yra didesnis negu 2,9 m;
3.3.3 M1-SA kategorijos transporto priemonė (gyvenamasis automobilis – specialiosios paskirties transporto priemonė), kurioje įrengta
gyvenamoji patalpa su sėdimosiomis vietomis, stalu, miegamosiomis vietomis, virtuvės ir maisto laikymo įranga;
3.3.4 N1-BAF kategorijos transporto priemonė (automobilvežis), specialiai suprojektuota vienam ar keliems automobiliams transportuoti.


3.4 Techninės pagalbos paslaugos teikiamos tik tais atvejais, kai įvykis įvyksta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir teritorijoje, kuri nustatyta
draudimo sutartyje.
3.5 Taikomi techninės pagalbos paslaugų limitai:
– Lietuvoje taikomi atskiri techninės pagalbos paslaugų limitai kiekvienai paslaugai (žr. toliau pateiktą lentelę);
– užsienyje taikomas bendras vieno įvykio limitas – 2500 eurų. Taikomi atskiri limitai kiekvienai pasirinktai paslaugai (žr. toliau pateiktą
lentelę). Užsienyje techninės pagalbos paslaugos teikiamos ne daugiau kaip dėl 2 įvykių per sutarties galiojimo laikotarpį.
3.6 Techninės pagalbos tarnybos teikiamos nemokamos paslaugos įvykus įvykiui (toliau – paslaugos):

   
PASLAUGŲ SĄLYGOS IR LIMITAI I PAKETAS
(KASKO
KLIENTAMS
II PAKETAS
(KASKO + TPVCAPD
KLIENTAMS)

KONSULTACIJA TELEFONU


Specialistų konsultacija telefonu įvykus įvykiui.

+ +

PAGALBA KELYJE

 

 • Variklio užvedimas. Paslauga teikiama išsikrovus automobilio akumuliatoriui.
 • Rato keitimas. Prakiurus padangai techninės pagalbos tarnyba pakeičia automobilio ratą, jei klientas turi atsarginį. Jeigu atsarginio rato nėra, automobilis transportuojamas į autoservisą.
 • Degalų pristatymas. Pasibaigus automobilio degalams techninės pagalbos tarnyba pristato 10 l benzino arba dyzelino. Už atvežtus degalus vairuotojui reikia sumokėti pagal pateiktą sąskaitą ir degalinės kvitą.
 • Avarinis durelių atrakinimas pametus arba užtrenkus užvedimo raktelius. Techninės pagalbos tarnyba avariniu būdu atrakina automobilio dureles, pristato atsarginius automobilio užvedimo raktelius arba nugabena automobilį į autoservisą. Avarinio durelių atrakinimo paslauga neteikiama sugedus arba užšalus spynelei (durų, bagažinės, užvedimo) arba durelėms. Už naujų automobilio užvedimo raktelių gamybą, programavimą vairuotojas sumoka pagal pateiktą sąskaitą.
 • Pagalba įklimpus sniege arba purve. Teikiama automobilių keliuose (kaip apibrėžta Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme) ir transporto priemonei esant ne toliau kaip 5 metrai nuo automobilių kelio ribos.
+
Kiekviena pagalbos
kelyje paslauga
teikiama vieną kartą
per kalendorinį
mėnesį.
+
Kiekviena pagalbos
kelyje paslauga
teikiama vieną kartą
per kalendorinį
mėnesį.
Plačiausios apsaugos draudimas savininkui arba nuomininkui
netyčia padarius žalą (pastatams ir (arba) namų turtui)
+

TRANSPORTAVIMAS


Transportavimo paslauga teikiama, jeigu po įvykio techninės pagalbos tarnybai nepavyksta vietoje pašalinti gedimo arba jei pagal KET automobiliu nesaugu važiuoti.

Automobilis nugabenamas iki artimiausio autoserviso arba iki vairuotojo nurodytos vietos.


Atkreipkite dėmesį:

 • Lietuvoje transportavimo paslauga teikiama tik po vieną kartą dėl vieno įvykio.
 • Užsienyje taikomas bendras 1500 eurų transportavimo paslaugų limitas vienam įvykiui. Dėl vieno įvykio gali būti teikiamos ne daugiau nei dvi transportavimo paslaugos užsienyje (nugabenimas iki artimiausio autoserviso arba iki vairuotojo nurodytos vietos) ir viena transportavimo į Lietuvą paslauga. Viršijus limitą paslauga teikiama tik klientui sutikus sumokėti paslaugos kainos skirtumą.
 • Automobilio transportavimas sumaišius degalus – automobilis transportuojamas iki artimiausio autoserviso, kad būtų išvalyta degalų sistema. Už serviso paslaugas (degalų sistemos išvalymą) vairuotojas sumoka pagal pateiktą sąskaitą.
 • Automobilio transportavimas sutrikus vairuotojo sveikatai – kai dėl vairuotojo sveikatos sutrikimo jis pats arba keleiviai iškvietė greitąją medicinos pagalbą, automobilis transportuojamas iki artimiausio autoserviso arba iki vairuotojo nurodytos vietos.
 • Išsikrovusio elektromobilio transportavimas – elektromobilis transportuojamas iki artimiausios įkrovimo stotelės arba iki vairuotojo nurodytos vietos. Paslauga teikiama vieną kartą per metus.
 • Transportuojamos nevažiuojančios transporto priemonės užvedimo raktelius ir dokumentus Draudėjas privalo perduoti techninės pagalbos tarnybos darbuotojui, kuris atsako už saugumą teikiant transportavimo paslaugą.
 • Transporto priemonės, kurių bendroji masė didesnė nei 2,5 t, transportuojamos be krovinio, išskyrus atvejus, kai atvykusios techninės pagalbos tarnybos darbuotojas neprieštarauja, kad būtų transportuojama su kroviniu.
 • Transporto priemonių priekabos transportuojamos už papildomą mokestį. Po įvykio užsienyje teikiama automobilio transportavimo į Lietuvą paslauga, jei autoserviso arba techninės pagalbos mechanikai nustato, kad automobilio remontas užsienyje yra ekonomiškai netikslingas (remonto išlaidos būtų didesnės nei transportavimo išlaidos arba didesnės nei 300 eurų). Automobilis nuvežamas į kliento nurodytą vietą Lietuvoje per 20 dienų nuo kliento kreipimosi į techninės pagalbos tarnybą. Jei kreipiamasi į kitus techninės pagalbos teikėjus, išlaidos nekompensuojamos.
+
Lietuvoje:
neribojamas nei
kilometrų skaičius,
nei pinigų suma
Užsienyje:
iki 1500 eurų vienam
įvykiui ir iki 2 įvykių
per metus
+
Lietuvoje:
neribojamas nei
kilometrų skaičius,
nei pinigų suma
Užsienyje:
ki 1500 eurų vienam
įvykiui ir iki 2 įvykių
per metus
PAKAITINIS AUTOMOBILIS
Pakaitinis automobilis suteikiamas, jeigu:
 • autoservise šalinami per draudžiamąjį įvykį atsiradę transporto priemonės apgadinimai;
 • techninės pagalbos tarnybai suteikus transportavimo paslaugą autoservise šalinami transporto priemonės techniniai gedimai;
 • transporto priemonė per įvykį sugadinta nepataisomai. Jeigu nebuvo pasinaudota transportavimo paslauga, būtinas autoserviso arba Draudiko eksperto automobilio vertinimas;
 • transporto priemonė pavagiama.

Pakaitinis automobilis nesuteikiamas, jeigu Draudėjas pasirinko kelionės pratęsimą, taksi remonto laikotarpiu arba nakvynės paslaugą. Ši sąlyga netaikoma atsitikus Įvykiui užsienyje.


Atkreipkite dėmesį:

 • Pakaitinis automobilis pristatomas per 12 valandų į kliento pasirinktą vietą Lietuvoje.
 • Užsienyje pakaitinį automobilį Draudėjas paima pats iš nurodytų nuomos punktų. Pakaitinį automobilį gali atsiimti tik Draudėjas arba jo įgaliotas asmuo.
 • Jeigu atliekamas automobilio remontas, būtinas autoserviso raštiškas patvirtinimas, kad automobilio negalima suremontuoti per vieną darbo dieną.
 • Pakaitinis automobilis suteikiamas pateikus kredito kortelę arba palikus depozitą grynaisiais pinigais (pinigai grąžinami įvykdžius pakaitinio automobilio pristatymo sąlygas). Depozito ir išskaitos dydis Lietuvoje yra 115 eurų, užsienyje depozito dydis priklauso nuo vietos paslaugos teikėjo taikomų sąlygų.
 • Lietuvoje pakaitinis automobilis grąžinamas į kliento pasirinktą vietą arba į AB „Lietuvos draudimas“ rekomenduojamą servisą, užsienyje – į tą vietą, iš kurios buvo paimtas. Pakaitinis automobilis grąžinamas su tokiu degalų kiekiu bake, koks buvo paimant automobilį. Už degalus ir papildomą nuomos laikotarpį moka Apdraustasis.
 • Užsienyje pakaitinį automobilį grąžinant ne į tą, iš kurios buvo paimtas, vietą taikomas papildomas mokestis, kuris priklauso nuo vietos paslaugos teikėjo taikomų sąlygų.
 • Lietuvoje pakaitinis automobilis suteikiamas visam remonto laikotarpiui, kai automobilis tvarkomas AB „Lietuvos draudimas“ rekomenduojamame servise. Kitu atveju ir jeigu automobilis
 • sugadintas nepataisomai arba pavogtas, taip pat visais atvejais užsienyje pakaitinis automobilis suteikiamas ne ilgiau kaip 14 dienų, neatsižvelgiant į įvykių, dėl kurių automobilis remontuojamas autoservise, skaičių.
 • Suteikiant pakaitinį automobilį atsižvelgiama į apdrausto automobilio klasę, tačiau klientui suteikiamas M1 kategorijos ir ne geresnės nei vidutinės (C) klasės pakaitinis automobilis. Jis nebūtinai bus su tokia pačia įranga (pvz., navigacija, pavarų dėže, garso aparatūra ir t. t.) kaip apdraustas automobilis.
 • Pakaitinio automobilio paslaugos įskaičiuojamos į užsienyje taikomą bendrą 2500 eurų limitą vienam įvykiui visoms paslaugoms. Kai yra aiški pakaitinio automobilio suteikimo trukmė, techninės pagalbos tarnyba klientą informuoja, kokia suma sumažėjo bendras limitas.
 • Kitos pakaitinio automobilio naudojimo sąlygos yra nustatytos pakaitinio automobilio nuomos sutartyje.
Lietuvoje:
visam remonto
laikotarpiui, kai
automobilis
tvarkomas
AB „Lietuvos
draudimas“
rekomenduojamame
servise
Jeigu automobilis
sugadintas
nepataisomai
arba pavogtas,
taip pat
visais atvejais
užsienyje –
iki 14 dienų
Lietuvoje:
visam remonto
laikotarpiui, kai
automobilis
tvarkomas
AB „Lietuvos
draudimas“
ekomenduojamame
servise
Jeigu automobilis
sugadintas
nepataisomai
arba pavogtas,
taip pat
visais atvejais
užsienyje –
iki 14 dienų

TAKSI REMONTO LAIKOTARPIU


Taksi remonto laikotarpiu paslauga teikiama, jeigu Draudėjas pageidauja vietoje pakaitinio automobilio naudotis taksi paslaugomis, kol atliekamas apdrausto automobilio
remontas.

Norint užsisakyti taksi paslaugą reikia kreiptis į techninės pagalbos tarnybą.


Paslauga neteikiama, jeigu Draudėjas pasirinko kelionės pratęsimą, pakaitinį automobilį arba nakvynės paslaugą.

Ši sąlyga netaikoma įvykus įvykiui užsienyje.

Iki 100 eurų Iki 150 eurų

NAKVYNĖ VIEŠBUTYJE


Nakvynė viešbutyje suteikiama, jeigu nevažiuojančios transporto priemonės negalima suremontuoti tą pačią dieną arba autoservisas uždarytas.

Nakvynę organizuoja ir apmoka techninės pagalbos tarnyba.


Paslauga neteikiama, jeigu Draudėjas pasirinko kelionės pratęsimą, pakaitinį automobilį arba taksi paslaugą.

Ši sąlyga netaikoma įvykus įvykiui užsienyje.


Dėmesio! Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 300 eurų
ir iki 150 eurų
per parą
Iki 600 eurų
ir iki 150 eurų
per parą

KELIONĖS PRATĘSIMAS


Kelionės pratęsimo paslauga teikiama, jeigu apdrausto automobilio neįmanoma suremontuoti per vieną darbo dieną ir autoserviso atstovas pateikia raštišką atliktos patikros ir nustatytų gedimų patvirtinimą.

Kelionės pratęsimą organizuoja ir apmoka techninės pagalbos tarnyba.

Apmokama vairuotojo ir keleivių kelionė į nuolatinę
gyvenamąją vietą Lietuvoje arba kelionės pratęsimo išlaidos iki planuotos kelionės vietos traukiniu (ekonomine klase), autobusu arba kitu transportu.


Paslauga neteikiama, jeigu Draudėjas pasirinko nakvynę viešbutyje, pakaitinį automobilį arba taksi paslaugą. Ši sąlyga netaikoma įvykus įvykiui užsienyje.


Dėmesio! Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 300 eurų Iki 600 eurų

TAKSI IŠ ĮVYKIO VIETOS
Taksi iš įvykio vietos paslauga teikiama, jeigu transporto priemonės gedimo kelyje pašalinti nepavyksta ir (arba) ja sava eiga negalima tęsti kelionės, ji transportuojama į Apdraustojo nurodytą vietą ir jeigu Apdraustasis arba keleiviai netelpa į automobilvežio kabiną.


Apdraustajam ir jį lydintiems asmenims suteikiama taksi paslauga iš įvykio vietos iki Apdraustojo namų arba nurodytos vietos. Norint užsisakyti taksi paslaugą reikia kreiptis į techninės pagalbos tarnybą.


Dėmesio! Viršijus nustatytą limitą Apdraustasis moka pagal taksi įmonės įkainius.


Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 100 eurų Iki 150 eurų

AUTOMOBILIO SAUGOJIMAS
Automobilio saugojimo paslauga uždaroje stovėjimo aikštelėje teikiama, jeigu:

 • įvykis įvyko ne darbo metu ir reikia laukti, kol autoservisas pradės dirbti;
 • laukiama, kol autoservisas galės pradėti remontuoti;
 • per įvykį automobilis buvo sugadintas nepataisomai.


Dėmesio! Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 14 dienų

 

Techninės pagalbos paslaugos teikiamos šiose šalyse: Airijoje, Albanijoje, Andoroje, Austrijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje,
Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Gibraltare, Graikijoje, Islandijoje, Ispanijoje (išskyrus Kanarų ir Balearų salas), Italijoje (išskyrus Sicilijos
ir Sardinijos salas), Jungtinėje Karalystėje, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Šiaurės
Makedonijoje, Moldovoje, Monake, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje (išskyrus Azorų salas ir Madeirą), Prancūzijoje (išskyrus Korsiką),
Rumunijoje, Rusijoje (tik europinėje dalyje iki Uralo kalnų), San Marine, Serbijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje,
Turkijoje (tik europinėje dalyje), Ukrainoje, Vatikane, Vengrijoje, Vokietijoje.

Atgal